Wątpliwości związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21-12-2016 r. w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

Wątpliwości związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21-12-2016 r. w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

 

Szanowni Państwo

 

Odpowiadając na Państwa wniosek, poniżej przedstawiamy fragmenty protokołu oraz wyciągi z nagrania posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej z 21.12.2016 r., bezpośrednio związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 dotyczącej dodatku specjalnego dla JM Rektora.

Przebieg posiedzenia Senatu

Na początku posiedzenia Senatu, po przywitaniu zebranych i słowie wprowadzającym, jego przewodniczący, p. prof. Marek Tukiendorf zadał pytanie zebranym Senatorom [cytat]:

„czy ktoś z obecnych zgłasza chęć wprowadzenia dodatkowych zmian do porządku obrad?”.

W odpowiedzi jeden z Senatorów poinformował, że [cytat]: „przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jan Schmidt zwrócił się z pismem o przyznanie dodatku specjalnego dla Rektora Politechniki Opolskiej, przysługującego każdemu z członków KRASPu; jednak potrzebna jest do tego uchwała senatu. Następnie przewodniczący KRASP’u występuje o taki dodatek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Następnie zapytał obecnych czy są za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, na co zebrani wyrazili zgodę, a JM Rektor zgłosił chęć wyłączenia jego osoby z głosowania.

Bezpośrednio przed głosowaniem uchwały nr 80/2016, już po opuszczeniu sali przez JM Rektora, przebieg obrad był następujący:

 • odczytano list przewodniczącego KRASP’u – p. prof. Jana Schmidta, jednocześnie Rektora Politechniki Warszawskiej.

Treść listu [cytat]:

„Do Senatu Politechniki Opolskiej

Na podstawie art. 151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do członków Senatu Politechniki Opolskiej o rozważenie możliwości wyrażenia zgodny na zwiększenie dodatku funkcyjnego jej Rektora, prof. Marka Tukiendorfa. Prof. Marek Tukiendorf z dniem 01.09.2016 r. objął stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej, jednej ze statutowo umocowanych komisji KRASP. Pełniona przez niego funkcja związana jest z wieloma dodatkowymi obowiązkami i wymagającymi istotnego zaangażowania na rzecz całego środowiska akademickiego. W związku z faktem, iż KRASP nie dysponuje funduszami na wynagrodzenie dla przewodniczących komisji stałych, zgoda senatu ich uczelni na zwiększenie dodatku może uzupełnić ich wynagrodzenie za dodatkowy trud i wysiłek. Przypomina jednocześnie, że ostateczna decyzja należy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezesa Rady Ministrów, dra Jarosława Gowina.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KRASP”.

– po przeczytaniu listu osoba referująca podkreśliła, że został on skierowany nie do Rektora, ale do Senatu Politechniki Opolskiej, jak również do senatów innych politechnik, których przedstawiciele należą do prezydium KRASPu.

– następie przeczytano Senatorom treść uchwały, którą zamieszczono poniżej.

Uchwała nr 80
Senatu Politechniki Opolskiej
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

Działając na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) w związku z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571), Senat Politechniki Opolskiej w Opolu uchwala, co następuje:

§1.1. Senat Politechniki Opolskiej zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Politechniki Opolskiej – prof. dr. hab. inż. Markowi Tukiendorfowi dodatku specjalnego w wysokości 100% przysługującego Rektorowi wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, finansowane będzie z dodatkowych środków pochodzących z innych źródeł niż określone w 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługiwać będzie na okres kadencji 2016 – 2020, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 • § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– po przeczytaniu treści uchwały, osoba referująca dodała, że [cytat]: „te środki będą pochodziły generalnie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no i decyzję w tej sprawie podejmuje minister”.

 

– inny z Senatorów dodał, że [cytat]: „według informacji, które posiadam, wszyscy przewodniczący stałych komisji i prezydium KRASP’u tego typu dodatki otrzymują. Źle by się czuł nasz Rektor, który naprawdę wspaniale reprezentuje i nasze potrzeby i interesy całego środowiska gdyby on jeden tego dodatku nie dostawał. Nie było jego intencją występowanie o ten dodatek, ale właściwie ze względów prestiżowych w końcu się ugiął. Myślę, że warto ten projekt poprzeć”.

 

W przypadku referowania tej uchwały Senatorom dwukrotnie podano nieprawdziwe informacje.

 

 1. Źródło finansowania
  Dodatek specjalny w wysokości 13 tys. zł miesięcznie dla JM Rektora mógł zostać przyznany w oparciu o art. 151 ust. 8 ustawy, który mówi: „Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych”. Do tego przepisu odwołuje się uchwała nr 80/2016.

  W art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie zapisano:

Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na:

1) zadania związane z:

 1. a) kształceniem studentów studiów stacjonarnych,
 2. b) kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
 3. c) kształceniem kadr naukowych,
 4. d) utrzymaniem uczelni, w tym na remonty;

a więc nie na wynagrodzenia.

 

Natomiast faktycznie przedmiotowy dodatek od samego początku finansowany jest z przychodów uzyskanych z najmu oraz z narzutu kosztów pośrednich realizowanych przez Politechnikę Opolską projektów (część przypadająca na jednostkę centralną). Informację o takiej treści 18 lipca 2018 r. przekazał JM Rektor Politechniki Opolskiej w odpowiedzi na złożony 4 lipca 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

 1. Osoba wnioskująca do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Senator referujący konieczność wprowadzenia uchwały nr 80/2016 w trybie nadzwyczajnym, na początku posiedzenia podał informację, że wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego składał będzie przewodniczący KRASP. Jednakże faktycznym wnioskującym u ministra był jeden z prorektorów (ta sama osoba referowała konieczność przyjęcia uchwały 80/2016), a list przewodniczącego KRASP miał dla ministra stanowić wyłącznie rekomendację. Wniosek do ministra został podpisany przez prorektora Politechniki Opolskiej 21 grudnia 2016 r., a więc w dniu posiedzenia Senatu.

 

Postawa JM Rektora w sprawie przyjęcia uchwały 80/2016

 

Na posiedzeniu Senatu 29 marca 2017 r., JM Rektor przedstawił do zatwierdzenia protokół z 21 grudnia 2016 r., będąc prawdopodobnie świadomym faktu, że podane przez osobę referującą konieczność przyjęcia uchwały 80/2016 na tymże posiedzeniu informacje, zawierają wskazane powyżej nieprawdziwe fakty. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo, aby fakt podania nieprawdy JM Rektorowi był nieznany. To JM Rektor odpowiada bowiem za przygotowanie projektu uchwał, a więc musiał być świadomy źródła finansowania swojego dodatku. Odpowiada również za treść protokołu z posiedzeń Senatu, co za każdym razem poświadcza własnoręcznym podpisem. Tak też było w przypadku protokołu z 21 grudnia 2016 r. Pomimo tego JM Rektor w dniu 29 marca 2017 r. poddał pod głosowanie Senatorów zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Był również obecny na posiedzeniu Senatu 21 grudnia 2016 r. w momencie, kiedy podano informację o tym, kto będzie bezpośrednio wnioskował do Ministra o przyznanie dodatku w wysokości 13 tys. zł. Również tym razem JM Rektor nie zareagował na podanie błędnej informacji.

 

 

Jak już Państwa informowaliśmy, 11 września 2018 r. do JM Rektora Politechniki Opolskiej zostały złożone wnioski o wprowadzenie na najbliższe posiedzenie Senatu dwóch punktów dotyczących feralnej uchwały 80/2016, a obejmujące:

 1. złożenie wyjaśnienia przez JM Rektora w sprawie sposobu przyjęcia uchwały nr 80 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r., dotyczącej dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej.
 2. poddanie pod głosowanie uchylenie uchwały nr 80 Senatu Politechniki Opolskiej z 21 grudnia 2016 r., w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej.

 

Oczekujemy, że JM Rektor bez zbędnej zwłoki wyjaśni wszelkie wątpliwości w tej sprawie i pozwoli ponownie przegłosować Senatorom pobierany przez siebie dodatek, jednak będących już w pełni świadomymi, skąd pochodzą środki.

 

Apel do JM Rektora Politechniki Opolskiej

Szanowny Panie Rektorze

W ostatnim czasie, a w szczególności w ostatnim tygodniu, Politechnika Opolska znalazła się w centrum uwagi mediów już nie tylko lokalnych ale ogólnopolskich. Takie czasopisma jak: Wprost, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, media internetowe jak: Onet, Polsat czy też Radio Zet, które poza informacją zamieszczoną na stronie internetowej, poinformowało również w swoich wiadomościach na antenie ogólnopolskiej, o złożonej sytuacji naszej Uczelni.

W tych okolicznościach, odkładanie w czasie nieuniknionej dyskusji o wysokości JM Rektora zarobków oraz możliwych nieprawidłowościach związanych z ich przyznaniem, jedynie sytuację Politechniki Opolskiej pogarsza. Wszak nie o taki rozgłos w Polsce nam wszystkim chodzi.

W czasie swojego urzędowania już nie raz pokazał Pan, że potrafi szybko działać. Szczególną uwagę na ten fakt w kontekście powołania nowego Wydziału Informatyki, zwrócił p. prof. J. Sadecki, a co miało miejsce podczas ostatniego, nadzwyczajnego posiedzenia Senatu.

Jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, apelujemy do JM Rektora o zwołanie w najszybszym możliwym terminie, nadzwyczajnego posiedzenia Senatu i wprowadzenia do porządku obrad wniosków złożonych przez Senatorów na ręce Pana Profesora, a dotyczących m.in.:

 • złożenia wyjaśnienia w sprawie możliwych nieprawidłowości, które miały wystąpić podczas głosowania przez Senatorów uchwały nr 80 w czasie posiedzenia 21 grudnia 2016 r.
 • przeprowadzenie głosowania o uchylenie uchwały nr 80 z 21 grudnia 2016 r.
 • przedstawienia informacji dotyczącej zasadności, poniesionych przez Politechnikę Opolską kosztów oraz mierzalnych efektów podróży służbowych, które JM Rektor oraz p. W. Najda odbyli zarówno wspólnie jak i osobno w latach 2012-2018

Informacja o zgłoszeniu sporu zbiorowego w sprawie zmiany umów zawartych z pracownikami Politechniki Opolskiej

Szanowni Państwo, Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

 

Jak ważna jest stabilizacja i pewność dnia jutrzejszego, nikogo z nas przekonywać nie trzeba. Budząc się codzienne rano, chcemy spokojnie przygotować śniadanie, wyprawić dzieci do szkoły, wypić łyk kawy i udać się do pracy, aby tam skupić się na jak najlepszym wykonaniu powierzonych zadań. Ktoś jednak może powiedzieć, że przecież „dzisiejszy” świat, to świat ciągłych turbulencji, wielu niewiadomych, wzrastającej konkurencji, czyli niepewności. Ekonomiści nazwali to „nową normalnością”. Prognozy makroekonomiczne przestały się sprawdzać ze względu na coraz większą złożoność współczesnego świata, a „czarne wtorki” zaczynają pojawiać się coraz częściej.

Czy jednak rolą lidera jest przekładanie tej niepewności na poszczególnych pracowników? Badania pokazują, że pomimo tego, iż liderzy muszą podejmować bardzo ważne decyzje, nie posiadając pełnej wiedzy, bądź częstokroć działając w obszarze niepewności, codziennie muszą brać na swoje barki bardzo dużą odpowiedzialność, to jednak pracownicy na niższych i najniższych szczeblach, są poddawani większej presji, od presji ciążącej na osobach będących u szczytu władzy. Wynika to z faktu, że osoby postawione niżej w hierarchii organizacji, nie posiadają pełnej wiedzy o tym, jakie trudności i zagrożenia obecnie wystąpiły przed organizacją, a strach, jak wiemy, „ma wielkie oczy”. Będąc u samego dołu nie mamy również praktycznie żadnego wpływu na przyszłe losy naszej organizacji, co jedynie potęguje naszą bezsilność i zwiększa poziom stresu.

W ubiegłych latach JM Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marek Tukiendorf przedłożył licznej grupie adiunktów naszej Politechniki umowy o pracę na czas określony. Rozumiemy, że jest to działanie w zgodzie z obowiązującym prawem, ale stoi niestety w sprzeczności ze współczesnymi zasadami zarządzania oraz współżycia społecznego. Już w połowie XX wieku Abraham Maslow wykazał, że jeżeli nie są zabezpieczone potrzeby niższego rzędu, to człowiek w swojej naturze, nie może się skupić na potrzebach wyższego rzędu. Jeżeli pracownicy mają obecnie umowy na czas określony, to zagrożone jest ich bezpieczeństwo, a więc nie mają szans na w pełni wydajną pracę i poświęcenie swojej energii dla dobra całej Politechniki. To z kolei przekłada się na nas wszystkich, w tym również Rektora. Potrzeba bezpieczeństwa jest fundamentalną potrzebą człowieka, a ta, poprzez wprowadzenie umów o pracę na czas określony, została silnie naruszona.

Mając powyższe na uwadze i rozumiejąc osoby, których te niekorzystne zmiany dotknęły, pomimo posiadanej wiedzy, iż podjęte wcześniejsze próby korzystnego dla pracowników uregulowania sprawy zakończyły się fiaskiem, jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, postanowiliśmy w tej sprawie wystąpić do JM Rektora. Nie przemawiają do nas bowiem argumenty, że finansowa sytuacja uczelni jest bardzo trudna, a jednocześnie Rektor, najprawdopodobniej z naruszeniem prawa, rękami Senatu, podnosi swoje i tak bardzo wysokie uposażenie o kolejne 13 tys. zł, kupuje dwie, a nie jedną limuzynę, czy też realizuje dziesiątki podróży służbowych, których efekty, pomimo upływających lat są marginalne.

W załączeniu przesyłamy Państwu treść pisma, jakie zostało przez nas skierowane do JM Rektora w sprawie zmiany umów zawartych z Pracownikami Politechniki Opolskiej z czasu określonego na czas nieokreślony. Zmieniająca się obecnie rzeczywistość szkół akademickich w związku z wejściem w życie nowej Ustawy, która to reguluje także kwestię umów o pracę spowoduje, że całkowicie znikną formalne podstawy zapisów zawartych w par. 80 Statutu Politechniki Opolskiej. Jednak już dzisiaj, pomimo obowiązywania jeszcze obecnych przepisów sądy przywracają pracowników do pracy, którzy byli zwolnieni na ich podstawie (miało to również miejsce w Politechnice Opolskiej!). Dlatego też nasze wystąpienie nie powinno budzić zdziwienia Zarządu uczelni.

Apelujemy także do wszystkich Dziekanów Wydziałów oraz Członków Rad Wydziału o wprowadzenie niniejszej tematyki do porządków obrad najbliższych posiedzeń oraz podjęcie uchwał popierających żądania naszego Związku Zawodowego w tym względzie. Zwracamy się również z prośbą o przyjęcie uchwał pozytywnie opiniujących zmiany umów o pracę oraz mianowań z czasu określonego na czas nieokreślony, dla poszczególnych pracowników (bez wyjątków), którzy spełniają kryteria określone w piśmie przesłanym w dniu dzisiejszym do JM Rektora.

Apelujemy także do każdego z Państwa z osobna o wsparcie tej inicjatywy, tak ważnej dla tych pracowników, w szczególności w czasach niepewności związanej z wejściem w życie nowej Ustawy. Wierzymy, że Profesorowie i pracownicy administracji wstawią się jednogłośnie za asystentami i adiunktami oraz pozostałymi osobami mającymi umowy na czas określony. Wierzymy w to, bowiem wiemy, że tylko w jedności jest siła i że gdy ktoś w przyszłości wpadnie na pomysł by np. pracowników księgowości, technicznych czy też ogólnie administracji, zwolnić, a świadczone przez nich usługi outsourcować, adiunkci nie zostawią tej grupy zawodowej. Również mamy taką nadzieję, że gdy okaże się, że Profesorowie są już niepotrzebni, bo w świetle nowej ustawy nie ma już kryterium minimów kadrowych, a godziny przez nich prowadzone są zbyt drogie, wtedy pozostali pracownicy, pamiętając o postawie tego grona, sprzeciwią się i staną w obronie akademickości Uczelni, która jest naszym wspólnym dobrem.

 

Szanowni Państwo wierzymy, że przyzwoitość zwycięży!

Poniżej link z dokumentem

ZZPPO – zgłoszenie sporu

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

Prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

 

Sprawą dodatku w wysokości 13 tys. zł dla Rektora Politechniki Opolskiej zainteresowały się media

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej postanowił zbadać prawidłowość przyjętej w grudniu 2016 r. przez Senat PO uchwały nr 80 dotyczącej przyznania dodatku specjalnego dla JM Rektora w wysokości 13 tys. zł. Z zebranych w tej sprawie dokumentów wynika, że Senatorowie zostali dwukrotnie wprowadzeni w błąd. Po pierwsze została podana nieprawdziwa informacja dotycząca źródła finansowania tegoż dodatku. Wg informacji podanej przez zarząd uczelni, środki na ten cel miały pochodzić z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast w odpowiedzi na zapytanie o pochodzenie środków, Rektor poinformował, że pochodzą one wyłącznie ze środków własnych uczelni.

Po drugie, zarząd uczelni podał, że wnioskującym do ministra o dodatek specjalny dla Rektora, będzie przewodniczący KRASP. Jednak faktycznym wnioskującym był jeden z prorektorów, natomiast pismo przewodniczącego KRASP było dla ministra przedstawione wyłącznie już jako rekomendacja. Zostało ono przez prorektora skierowane do ministra w dniu 21 grudnia 2016 r., a więc w dniu posiedzenia Senatu, na którym uchwała została przyjęta.

Podanie nieprawdziwych informacji mogło mieć wpływ na wynik głosowania. Dlatego też trzech Senatorów Politechniki Opolskiej złożyło 10 września 2018 r. do JM Rektora wniosek o wprowadzenie na najbliższe posiedzenie Senatu punktu dotyczącego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz przeprowadzenia głosowania nad uchyleniem feralnej uchwały nr 80.

Temat został również podjęty przez media. Poniżej zamieszczamy linki do publikacji.

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1261522,opole-zwiazkowcy-domagaja-sie-obnizenia-pensji-rektora-politechniki-opolskiej.html

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Opole.-Szokujaca-pensja-rektora-Politechniki-Opolskiej

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-09-16/zwiazkowcy-domagaja-sie-obnizenia-pensji-rektora-politechniki-opolskiej/

https://opole.onet.pl/opole-zwiazkowcy-chca-obnizenia-pensji-rektora-politechniki-opolskiej/z034991

Wyniki głosowania na posiedzeniu Senatu PO w dniu 07.09.2018 r.

Komunikat

dotyczący wyników głosowania uchwał 242, 243, 244 i 245 przez Senat Politechniki Opolskiej na posiedzeniu w dniu 07.09.2018 r.

Wynik głosowania za uchwałą nr 242 Senatu Politechniki Opolskiej  z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej był następujący:

za przyjęciem uchwały oddano: 16 głosów;

przeciwko przyjęciu uchwały oddano: 17 głosów;

głosów wstrzymujących: 1;

uprawnionych do głosowania 39 senatorów, obecnych podczas głosowania 34 senatorów.

Do przyjęcia uchwały wymagana była bezwzględna większość głosów. Uchwała nie została przyjęta.

Wynik głosowania za uchwałą nr 243 Senatu Politechniki Opolskiej  z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania podziału w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej był następujący:

za przyjęciem uchwały oddano: 13 głosów;

przeciwko przyjęciu uchwały oddano: 19 głosów;

głosów wstrzymujących: 2;

uprawnionych do głosowania 39 senatorów, obecnych podczas głosowania 34 senatorów.

Do przyjęcia uchwały wymagana była bezwzględna większość głosów. Uchwała nie została przyjęta.

Wynik głosowania za uchwałą nr 244 Senatu Politechniki Opolskiej  z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania powołania Dziekana Wydziału Informatyki w osobie
p. prof. J. Sadeckiego
był następujący:

za przyjęciem uchwały oddano: 14 głosów;

przeciwko przyjęciu uchwały oddano: 15 głosów;

głosów wstrzymujących: 5;

uprawnionych do głosowania 39 senatorów, obecnych podczas głosowania 34 senatorów.

Do przyjęcia uchwały nie była wymagana bezwzględna większość głosów. Uchwała nie została przyjęta.

Wynik głosowania za uchwałą nr 245 Senatu Politechniki Opolskiej  z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania powołania Dziekana Wydziału Fizjoterapii w osobie
p. prof. J. Szczegielniaka
był następujący:

za przyjęciem uchwały oddano: 14 głosów;

przeciwko przyjęciu uchwały oddano: 16 głosów;

głosów wstrzymujących: 4;

uprawnionych do głosowania 39 senatorów, obecnych podczas głosowania 34 senatorów.

Do przyjęcia uchwały nie była wymagana bezwzględna większość głosów. Uchwała nie została przyjęta.

Wszystkie głosowania przeprowadzono w sposób tajny z użyciem papierowych kart.

Stanowiska innych organizacji funkcjonujących w ramach Politechniki Opolskiej

Szanowni Państwo,

Cieszy nas niezmiernie, że coraz większe grono ogranizacji funkcjonujących w ramach Politechniki Opolskiej, wyraża zbieżne z naszym stanowisko w sprawie trybu oraz wątpliwych intencji pośpiesznego trybu, w jakim Rektor próbuje przeprowadzić podział dwóch wydziałów Politechniki Opolskiej.

Poniżej stanowisko  Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 5 września 2018.

STANOWISKO_RADY_05.09.2018 r.

Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej w sprawie formy wprowadzanych przez 
JM Rektora zmian w strukturze Politechniki Opolskiej

Szanowni Państwo,

Jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, chcieliśmy wyrazić
swój zdecydowany sprzeciw wobec formy przeprowadzania zmian w jej strukturach przez JM
Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa. W naszej ocenie podjęte
przez Zarząd Uczelni działania naruszają fundamentalne prawa akademickie m.in. takie, jak
prawo do dyskusji.

Jak bowiem można zinterpretować fakt, że na rozmowy nad tak głębokimi zmianami,
jak podział dwóch wydziałów, Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Wydział
Inżynierii Elektrycznej oraz Wydział Informatyki, jak również Wydziału Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii na Wydział Wychowania Fizycznego oraz Wydział Fizjoterapii,
Senatorowie mają przeprowadzić na jednym posiedzeniu, gdzie informacja o tym fakcie
zostaje, przesłana drogą e-mail na 20 godzin przed planowanymi obradami? Trudno również
nazwać dyskusją nieliczne spotkania przedstawicieli Zarządu, które miały miejsce i to
wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi pracownikami Wydziału Elektrotechniki
Automatyki i Informatyki. Politechnika Opolska nie jest własnością jednej osoby, a każdy z
naszej społeczności ma prawo do wyrażenia swojego zdania.

Stoimy na stanowisku, że proponowane przez JM Rektora zmiany są przedwczesne,
nieprzemyślane i pozbawione zasadności zarówno z punktu widzenia rozwoju naukowego jak
również ekonomicznego. Potwierdzeniem tego stanowiska jest opinia wyrażona przez pana
prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej i jednocześnie
przewodniczącego KRASP. Na łamach czerwcowego Forum Akademickiego, Profesor Jan
Szmidt wskazał, jak widzi przyszłą strukturę uczelni. Ma być ona wydziałowa dydaktyczna
oraz przecinająca ją – instytutowa do realizacji badań naukowych. Przewodniczący KRASP
pisze m.in.: te jednostki naukowe nie mogą tworzyć zamkniętych bytów, ale muszą się
przenikać, tworzyć większe wielodyscyplinowe struktury, np. szkoły naukowe, gdzie będzie
następowała wymiana myśli, idei. Wydziały pozostaną często jako struktury dydaktyczne,
realizujące zwłaszcza kształcenie na pierwszym stopniu…” Warto również zwrócić uwagę na
fakt, że nie znamy przecież jeszcze wszystkich szczegółowych rozporządzeń, które mają
towarzyszyć nowej Ustawie. Obecnie jest bardzo wiele niewiadomych, a pośpiech, z jakim
JM Rektor chce wprowadzić wyłącznie swoje pomysły, stanowi w naszej ocenie zagrożenie
dla funkcjonowania w przyszłości naszej uczelni, nie tylko jako Politechniki Opolskiej, ale jako
uczelni wyższej w ogóle. Wszak jeszcze w maju tego JM Rektor roku publicznie oświadczył,
że najlepszym rozwiązaniem w kontekście nowej ustawy będzie powołanie jednej uczelni,
która skupi wszystkie uczelnie wyższe Opolszczyzny.

Uważamy, że w świetle medialnych wydarzeń, które mają w ostatnim czasie miejsce,
gdzie w centrum uwagi znajduje się pan prof. Marek Tukiendorf oraz wychodzących na jaw
nieprawidłowości, jak chociażby kulisy przyjęcia przez Senat PO uchwały nr 80 z 21 grudnia
2016 r. zatwierdzającej dodatek dla JM Rektora w wysokości 13 tys. zł., nie mówiąc już o
moralnym aspekcie tej sprawy, notorycznego unikania odpowiedzi na pytania kierowane już
nie tylko przez nasz Związek, ale również przez prasę, jak chociażby w kwestii zasadności
niezliczonych podróży służbowych pana Rektora i źródeł ich finansowania, podjętych
nietrafionych inicjatyw, których sztandarowych przykładem jest utworzenie zamiejscowego
wydziału w Kędzierzynie, gdzie na obecny rok akademicki zostały zrekrutowane trzy osoby,
odbierają prawo do jednoosobowego podejmowania decyzji w kwestii dotyczącej 860
pracowników Politechniki Opolskiej.

Apelujemy, aby w dniu jutrzejszym Senatorowie Politechniki Opolskiej jednoznacznie
przeciwstawili się zaproponowanemu przez JM Rektora, prof. Marka Tukiendorfa sposobowi wprowadzania zmian i aby dali szansę na przeprowadzenie demokratycznej dyskusji na forum całej społeczności akademickiej.

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Związek Zawodowy Pracowników odezwa do pracowników

Odpowiedź na Oświadczenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.08.2018r.

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie media stały się forum, na którym rozgrywa się konflikt pomiędzy grupą pracowników Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, będącymi jednocześnie Członkami Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej, a JM Rektorem tejże Uczelni. Prof. Marek Tukiendorf wobec tej grupy osób podjął działania z naruszeniem prawa, co już zostało stwierdzone przez niezależne organy, a kolejne z nich są obecnie badane.

Jesteśmy świadomi, że fakt upublicznienia i przeniesienia konfliktu na łamy mediów, niesłuży w żadnej mierze społeczności akademickiej. Nie możemy jednak stać biernie bez podejmowania jakichkolwiek reakcji, kiedy nasze dobre imię, najcenniejsza wartość, na które pracowaliśmy przez wiele lat, jest niszczone, a orężem w tej walce wykorzystywanym przez drugą stronę są pomówienia, niedomówienia i półprawdy. Nie chcemy i nie możemy też dłużej milczeć, gdy obserwujemy, w jakim kierunku zmierza Politechnika Opolska pod kierownictwem Rektora prof. M. Tukiendorfa. Jednocześnie wyrażamy wielki żal i smutek, że zamiast rozwiązywać spory i prowadzić dyskusję w ramach powołanych do tego organów takich jak Senat Uczelni czy też Rada Wydziału, Rektor zmusił nas do tej formy i poziomu komunikacji. Pod adresem www.zzppo.pl znajdziecie Państwo odpowiedź Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej na Oświadczenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.08.2018r., w którym przedstawiamy jedynie fakty, pozostawiając Państwu do oceny, kto w tym sporze ma rację.

Tekst oświadczenia:

ZZPPO – Odpowiedź na Oświadczenie Rektora z 03.08.2018r.

 

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Podziękowania oraz zaproszenie

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

Dziękujemy za wszystkie spływające do nas słowa poparcia. To budujące, jak wiele jest osób, którym bliskie jest dobro Politechniki Opolskiej i które nie godzą się na traktowanie Naszej Uczelni oraz jej Pracowników w sposób przedmiotowy i instrumentalny.

Część z Państwa zdecydowała się już wstąpić do związku zawodowego. Pragniemy powitać nowych członków oraz zaprosić do wstępowania do Naszego Związku Zawodowego wszystkich, którym bliskie są podejmowane przez nas inicjatywy.

W związku z powtarzającymi się pytaniami ze strony zainteresowanych osób, poniżej krótka lista naistotniejszych odpowiedzi:

 • Wstąpienie do związku zawodowego wymaga jedynie wypełnienia deklaracji członkowskiej dostępnej pod adresem: Deklaracja członkowska ZZPPO .
 • Deklarację wystarczy wypełnić i wysłać jej zdjęcie lub skan na adres zwiazek.pracownikow@gmail.com.
 • W chwili obecnej z członkostwem w związku nie wiążą się żadne opłaty.
 • Lista członków związku zawodowego znana jest tylko najbliższemu gronu zaufanych osób zarządu związku. Władze uczelni nie są informowane oraz nie mają prawa żądać dostępu do informacji o członkach związku. Państwa członkostwo w związku pozostanie więc anonimowe, o ile nie postanowicie Państwo sami go ujawnić lub nie zwrócicie się do nas z prośbą o reprezentowanie Państwa w ewentualnej spornej sprawie z władzami uczelni.
 • Jeżeli zależy Państwu na zachowaniu anonimowości – warto oczywiście unikać odwiedzania strony związku z komputerów uczelni oraz wysyłania do nas wiadomości ze służbowych adresów e-mail. Znane są nam niestety przypadki, kiedy historia służbowej korespondencji wykorzystywana była przez władze uczelni w sposób co najmniej nieelegancki.

Zachęcamy do podjęcia wspólnego wysiłku o to, żeby na Politechnice Opolskiej zapanowały w końcu zasady swobody wymiany opinii, wzajemnego szacunku oraz uczciwości.