Stanowisko ZZPPO w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2018r.

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej wyraża troskę i sprzeciw w związku z przedstawioną do zaopiniowania korektą Planów rzeczowo – finansowych na 2018r., która ma być głosowana na najbliższym posiedzeniu Senatu w dniu 19.12.2018r.
Już wstępna analiza wskazuje, że uzyskany wynik finansowy, w głównej mierze wynika ze spadku o prawie 1,5 mln zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Politechniki (w stosunku do zatwierdzonych w czerwcu br. przez Senat Planów rzeczowo-finansowych na 2018).
Takie postępowanie stoi w całkowitej sprzeczności z publicznymi deklaracjami Rektora Tukiendorfa.
Ponadto z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy oraz braku konsultacji w tej sprawie ze Związkami Zawodowymi, że przedstawiona korekta może naruszać Ustawę o szkolnictwie wyższym oraz Statut w zakresie przyznawania Nagród Rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi oraz obowiązujący Regulamin Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich.
Przeznaczone i wydatkowane kwoty na ten cel (wypłacone nagrody pracownikom), są rażąco niższe niż naliczone środki zgodnie z Ustawą i Statutem na ten wydatek i to pomimo jak się okazuje dobrej sytuacji finansowej Uczelni. Dlatego, przyjęcie tak sporządzonej korekty planów na 2018r. może potencjalnie stanowić naruszenie prawa (co zapewne zgłosimy PIP), a przede wszystkim jest skrajnie nieuczciwe w stosunku do szeregowych pracowników Politechniki Opolskiej.
Jest również w naszym odczuciu skrajnie nieetyczne, bowiem jedyna pozycja w wynagrodzeniach jaka nie uległa zmniejszeniu w stosunku do zatwierdzonych planów na 2018r. to dodatek specjalny dla Rektora Tukiendorfa o łącznej wysokości 169,3 tys. zł. Nie takiej postawy oczekujemy od lidera.
Dlatego apelujemy do Senatu Politechniki Opolskiej o odrzucenie zaproponowanych zmian i rozpoczęcie prawdziwej dyskusji na temat poszczególnych pozycji kosztowych, jakie składają się na przedstawiony do zatwierdzenia na Senacie dokument.
Jednocześnie aby uniknąć kolejnych pomówień o manipulowanie danymi, informujemy że pracownikom Uczelni, którzy napiszą do nas na adres email: zwiazek.pracownikow@gmail.com , jesteśmy w stanie udostępnić dokumentację, która w całej rozciągłości potwierdza powyżej przytoczone stwierdzenia (Plan i korektę Planu rzeczowo – finansowego na 2018r. oraz wykonanie za 10 miesięcy).
Z poważaniem
Przewodniczący ZZPPO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *