Archiwum autora: admin

Wątpliwości związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21-12-2016 r. w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

Wątpliwości związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21-12-2016 r. w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

 

Szanowni Państwo

 

Odpowiadając na Państwa wniosek, poniżej przedstawiamy fragmenty protokołu oraz wyciągi z nagrania posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej z 21.12.2016 r., bezpośrednio związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 dotyczącej dodatku specjalnego dla JM Rektora.

Przebieg posiedzenia Senatu

Na początku posiedzenia Senatu, po przywitaniu zebranych i słowie wprowadzającym, jego przewodniczący, p. prof. Marek Tukiendorf zadał pytanie zebranym Senatorom [cytat]:

„czy ktoś z obecnych zgłasza chęć wprowadzenia dodatkowych zmian do porządku obrad?”.

W odpowiedzi jeden z Senatorów poinformował, że [cytat]: „przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jan Schmidt zwrócił się z pismem o przyznanie dodatku specjalnego dla Rektora Politechniki Opolskiej, przysługującego każdemu z członków KRASPu; jednak potrzebna jest do tego uchwała senatu. Następnie przewodniczący KRASP’u występuje o taki dodatek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Następnie zapytał obecnych czy są za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, na co zebrani wyrazili zgodę, a JM Rektor zgłosił chęć wyłączenia jego osoby z głosowania.

Bezpośrednio przed głosowaniem uchwały nr 80/2016, już po opuszczeniu sali przez JM Rektora, przebieg obrad był następujący:

 • odczytano list przewodniczącego KRASP’u – p. prof. Jana Schmidta, jednocześnie Rektora Politechniki Warszawskiej.

Treść listu [cytat]:

„Do Senatu Politechniki Opolskiej

Na podstawie art. 151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do członków Senatu Politechniki Opolskiej o rozważenie możliwości wyrażenia zgodny na zwiększenie dodatku funkcyjnego jej Rektora, prof. Marka Tukiendorfa. Prof. Marek Tukiendorf z dniem 01.09.2016 r. objął stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej, jednej ze statutowo umocowanych komisji KRASP. Pełniona przez niego funkcja związana jest z wieloma dodatkowymi obowiązkami i wymagającymi istotnego zaangażowania na rzecz całego środowiska akademickiego. W związku z faktem, iż KRASP nie dysponuje funduszami na wynagrodzenie dla przewodniczących komisji stałych, zgoda senatu ich uczelni na zwiększenie dodatku może uzupełnić ich wynagrodzenie za dodatkowy trud i wysiłek. Przypomina jednocześnie, że ostateczna decyzja należy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezesa Rady Ministrów, dra Jarosława Gowina.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KRASP”.

– po przeczytaniu listu osoba referująca podkreśliła, że został on skierowany nie do Rektora, ale do Senatu Politechniki Opolskiej, jak również do senatów innych politechnik, których przedstawiciele należą do prezydium KRASPu.

– następie przeczytano Senatorom treść uchwały, którą zamieszczono poniżej.

Uchwała nr 80
Senatu Politechniki Opolskiej
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

Działając na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) w związku z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571), Senat Politechniki Opolskiej w Opolu uchwala, co następuje:

§1.1. Senat Politechniki Opolskiej zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Politechniki Opolskiej – prof. dr. hab. inż. Markowi Tukiendorfowi dodatku specjalnego w wysokości 100% przysługującego Rektorowi wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, finansowane będzie z dodatkowych środków pochodzących z innych źródeł niż określone w 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługiwać będzie na okres kadencji 2016 – 2020, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 • § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– po przeczytaniu treści uchwały, osoba referująca dodała, że [cytat]: „te środki będą pochodziły generalnie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no i decyzję w tej sprawie podejmuje minister”.

 

– inny z Senatorów dodał, że [cytat]: „według informacji, które posiadam, wszyscy przewodniczący stałych komisji i prezydium KRASP’u tego typu dodatki otrzymują. Źle by się czuł nasz Rektor, który naprawdę wspaniale reprezentuje i nasze potrzeby i interesy całego środowiska gdyby on jeden tego dodatku nie dostawał. Nie było jego intencją występowanie o ten dodatek, ale właściwie ze względów prestiżowych w końcu się ugiął. Myślę, że warto ten projekt poprzeć”.

 

W przypadku referowania tej uchwały Senatorom dwukrotnie podano nieprawdziwe informacje.

 

 1. Źródło finansowania
  Dodatek specjalny w wysokości 13 tys. zł miesięcznie dla JM Rektora mógł zostać przyznany w oparciu o art. 151 ust. 8 ustawy, który mówi: „Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych”. Do tego przepisu odwołuje się uchwała nr 80/2016.

  W art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie zapisano:

Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na:

1) zadania związane z:

 1. a) kształceniem studentów studiów stacjonarnych,
 2. b) kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
 3. c) kształceniem kadr naukowych,
 4. d) utrzymaniem uczelni, w tym na remonty;

a więc nie na wynagrodzenia.

 

Natomiast faktycznie przedmiotowy dodatek od samego początku finansowany jest z przychodów uzyskanych z najmu oraz z narzutu kosztów pośrednich realizowanych przez Politechnikę Opolską projektów (część przypadająca na jednostkę centralną). Informację o takiej treści 18 lipca 2018 r. przekazał JM Rektor Politechniki Opolskiej w odpowiedzi na złożony 4 lipca 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

 1. Osoba wnioskująca do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Senator referujący konieczność wprowadzenia uchwały nr 80/2016 w trybie nadzwyczajnym, na początku posiedzenia podał informację, że wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego składał będzie przewodniczący KRASP. Jednakże faktycznym wnioskującym u ministra był jeden z prorektorów (ta sama osoba referowała konieczność przyjęcia uchwały 80/2016), a list przewodniczącego KRASP miał dla ministra stanowić wyłącznie rekomendację. Wniosek do ministra został podpisany przez prorektora Politechniki Opolskiej 21 grudnia 2016 r., a więc w dniu posiedzenia Senatu.

 

Postawa JM Rektora w sprawie przyjęcia uchwały 80/2016

 

Na posiedzeniu Senatu 29 marca 2017 r., JM Rektor przedstawił do zatwierdzenia protokół z 21 grudnia 2016 r., będąc prawdopodobnie świadomym faktu, że podane przez osobę referującą konieczność przyjęcia uchwały 80/2016 na tymże posiedzeniu informacje, zawierają wskazane powyżej nieprawdziwe fakty. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo, aby fakt podania nieprawdy JM Rektorowi był nieznany. To JM Rektor odpowiada bowiem za przygotowanie projektu uchwał, a więc musiał być świadomy źródła finansowania swojego dodatku. Odpowiada również za treść protokołu z posiedzeń Senatu, co za każdym razem poświadcza własnoręcznym podpisem. Tak też było w przypadku protokołu z 21 grudnia 2016 r. Pomimo tego JM Rektor w dniu 29 marca 2017 r. poddał pod głosowanie Senatorów zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Był również obecny na posiedzeniu Senatu 21 grudnia 2016 r. w momencie, kiedy podano informację o tym, kto będzie bezpośrednio wnioskował do Ministra o przyznanie dodatku w wysokości 13 tys. zł. Również tym razem JM Rektor nie zareagował na podanie błędnej informacji.

 

 

Jak już Państwa informowaliśmy, 11 września 2018 r. do JM Rektora Politechniki Opolskiej zostały złożone wnioski o wprowadzenie na najbliższe posiedzenie Senatu dwóch punktów dotyczących feralnej uchwały 80/2016, a obejmujące:

 1. złożenie wyjaśnienia przez JM Rektora w sprawie sposobu przyjęcia uchwały nr 80 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r., dotyczącej dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej.
 2. poddanie pod głosowanie uchylenie uchwały nr 80 Senatu Politechniki Opolskiej z 21 grudnia 2016 r., w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej.

 

Oczekujemy, że JM Rektor bez zbędnej zwłoki wyjaśni wszelkie wątpliwości w tej sprawie i pozwoli ponownie przegłosować Senatorom pobierany przez siebie dodatek, jednak będących już w pełni świadomymi, skąd pochodzą środki.

 

Apel do JM Rektora Politechniki Opolskiej

Szanowny Panie Rektorze

W ostatnim czasie, a w szczególności w ostatnim tygodniu, Politechnika Opolska znalazła się w centrum uwagi mediów już nie tylko lokalnych ale ogólnopolskich. Takie czasopisma jak: Wprost, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, media internetowe jak: Onet, Polsat czy też Radio Zet, które poza informacją zamieszczoną na stronie internetowej, poinformowało również w swoich wiadomościach na antenie ogólnopolskiej, o złożonej sytuacji naszej Uczelni.

W tych okolicznościach, odkładanie w czasie nieuniknionej dyskusji o wysokości JM Rektora zarobków oraz możliwych nieprawidłowościach związanych z ich przyznaniem, jedynie sytuację Politechniki Opolskiej pogarsza. Wszak nie o taki rozgłos w Polsce nam wszystkim chodzi.

W czasie swojego urzędowania już nie raz pokazał Pan, że potrafi szybko działać. Szczególną uwagę na ten fakt w kontekście powołania nowego Wydziału Informatyki, zwrócił p. prof. J. Sadecki, a co miało miejsce podczas ostatniego, nadzwyczajnego posiedzenia Senatu.

Jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, apelujemy do JM Rektora o zwołanie w najszybszym możliwym terminie, nadzwyczajnego posiedzenia Senatu i wprowadzenia do porządku obrad wniosków złożonych przez Senatorów na ręce Pana Profesora, a dotyczących m.in.:

 • złożenia wyjaśnienia w sprawie możliwych nieprawidłowości, które miały wystąpić podczas głosowania przez Senatorów uchwały nr 80 w czasie posiedzenia 21 grudnia 2016 r.
 • przeprowadzenie głosowania o uchylenie uchwały nr 80 z 21 grudnia 2016 r.
 • przedstawienia informacji dotyczącej zasadności, poniesionych przez Politechnikę Opolską kosztów oraz mierzalnych efektów podróży służbowych, które JM Rektor oraz p. W. Najda odbyli zarówno wspólnie jak i osobno w latach 2012-2018

Informacja o zgłoszeniu sporu zbiorowego w sprawie zmiany umów zawartych z pracownikami Politechniki Opolskiej

Szanowni Państwo, Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

 

Jak ważna jest stabilizacja i pewność dnia jutrzejszego, nikogo z nas przekonywać nie trzeba. Budząc się codzienne rano, chcemy spokojnie przygotować śniadanie, wyprawić dzieci do szkoły, wypić łyk kawy i udać się do pracy, aby tam skupić się na jak najlepszym wykonaniu powierzonych zadań. Ktoś jednak może powiedzieć, że przecież „dzisiejszy” świat, to świat ciągłych turbulencji, wielu niewiadomych, wzrastającej konkurencji, czyli niepewności. Ekonomiści nazwali to „nową normalnością”. Prognozy makroekonomiczne przestały się sprawdzać ze względu na coraz większą złożoność współczesnego świata, a „czarne wtorki” zaczynają pojawiać się coraz częściej.

Czy jednak rolą lidera jest przekładanie tej niepewności na poszczególnych pracowników? Badania pokazują, że pomimo tego, iż liderzy muszą podejmować bardzo ważne decyzje, nie posiadając pełnej wiedzy, bądź częstokroć działając w obszarze niepewności, codziennie muszą brać na swoje barki bardzo dużą odpowiedzialność, to jednak pracownicy na niższych i najniższych szczeblach, są poddawani większej presji, od presji ciążącej na osobach będących u szczytu władzy. Wynika to z faktu, że osoby postawione niżej w hierarchii organizacji, nie posiadają pełnej wiedzy o tym, jakie trudności i zagrożenia obecnie wystąpiły przed organizacją, a strach, jak wiemy, „ma wielkie oczy”. Będąc u samego dołu nie mamy również praktycznie żadnego wpływu na przyszłe losy naszej organizacji, co jedynie potęguje naszą bezsilność i zwiększa poziom stresu.

W ubiegłych latach JM Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marek Tukiendorf przedłożył licznej grupie adiunktów naszej Politechniki umowy o pracę na czas określony. Rozumiemy, że jest to działanie w zgodzie z obowiązującym prawem, ale stoi niestety w sprzeczności ze współczesnymi zasadami zarządzania oraz współżycia społecznego. Już w połowie XX wieku Abraham Maslow wykazał, że jeżeli nie są zabezpieczone potrzeby niższego rzędu, to człowiek w swojej naturze, nie może się skupić na potrzebach wyższego rzędu. Jeżeli pracownicy mają obecnie umowy na czas określony, to zagrożone jest ich bezpieczeństwo, a więc nie mają szans na w pełni wydajną pracę i poświęcenie swojej energii dla dobra całej Politechniki. To z kolei przekłada się na nas wszystkich, w tym również Rektora. Potrzeba bezpieczeństwa jest fundamentalną potrzebą człowieka, a ta, poprzez wprowadzenie umów o pracę na czas określony, została silnie naruszona.

Mając powyższe na uwadze i rozumiejąc osoby, których te niekorzystne zmiany dotknęły, pomimo posiadanej wiedzy, iż podjęte wcześniejsze próby korzystnego dla pracowników uregulowania sprawy zakończyły się fiaskiem, jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, postanowiliśmy w tej sprawie wystąpić do JM Rektora. Nie przemawiają do nas bowiem argumenty, że finansowa sytuacja uczelni jest bardzo trudna, a jednocześnie Rektor, najprawdopodobniej z naruszeniem prawa, rękami Senatu, podnosi swoje i tak bardzo wysokie uposażenie o kolejne 13 tys. zł, kupuje dwie, a nie jedną limuzynę, czy też realizuje dziesiątki podróży służbowych, których efekty, pomimo upływających lat są marginalne.

W załączeniu przesyłamy Państwu treść pisma, jakie zostało przez nas skierowane do JM Rektora w sprawie zmiany umów zawartych z Pracownikami Politechniki Opolskiej z czasu określonego na czas nieokreślony. Zmieniająca się obecnie rzeczywistość szkół akademickich w związku z wejściem w życie nowej Ustawy, która to reguluje także kwestię umów o pracę spowoduje, że całkowicie znikną formalne podstawy zapisów zawartych w par. 80 Statutu Politechniki Opolskiej. Jednak już dzisiaj, pomimo obowiązywania jeszcze obecnych przepisów sądy przywracają pracowników do pracy, którzy byli zwolnieni na ich podstawie (miało to również miejsce w Politechnice Opolskiej!). Dlatego też nasze wystąpienie nie powinno budzić zdziwienia Zarządu uczelni.

Apelujemy także do wszystkich Dziekanów Wydziałów oraz Członków Rad Wydziału o wprowadzenie niniejszej tematyki do porządków obrad najbliższych posiedzeń oraz podjęcie uchwał popierających żądania naszego Związku Zawodowego w tym względzie. Zwracamy się również z prośbą o przyjęcie uchwał pozytywnie opiniujących zmiany umów o pracę oraz mianowań z czasu określonego na czas nieokreślony, dla poszczególnych pracowników (bez wyjątków), którzy spełniają kryteria określone w piśmie przesłanym w dniu dzisiejszym do JM Rektora.

Apelujemy także do każdego z Państwa z osobna o wsparcie tej inicjatywy, tak ważnej dla tych pracowników, w szczególności w czasach niepewności związanej z wejściem w życie nowej Ustawy. Wierzymy, że Profesorowie i pracownicy administracji wstawią się jednogłośnie za asystentami i adiunktami oraz pozostałymi osobami mającymi umowy na czas określony. Wierzymy w to, bowiem wiemy, że tylko w jedności jest siła i że gdy ktoś w przyszłości wpadnie na pomysł by np. pracowników księgowości, technicznych czy też ogólnie administracji, zwolnić, a świadczone przez nich usługi outsourcować, adiunkci nie zostawią tej grupy zawodowej. Również mamy taką nadzieję, że gdy okaże się, że Profesorowie są już niepotrzebni, bo w świetle nowej ustawy nie ma już kryterium minimów kadrowych, a godziny przez nich prowadzone są zbyt drogie, wtedy pozostali pracownicy, pamiętając o postawie tego grona, sprzeciwią się i staną w obronie akademickości Uczelni, która jest naszym wspólnym dobrem.

 

Szanowni Państwo wierzymy, że przyzwoitość zwycięży!

Poniżej link z dokumentem

ZZPPO – zgłoszenie sporu

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

Prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

 

Wyniki głosowania na posiedzeniu Senatu PO w dniu 07.09.2018 r.

Komunikat

dotyczący wyników głosowania uchwał 242, 243, 244 i 245 przez Senat Politechniki Opolskiej na posiedzeniu w dniu 07.09.2018 r.

Wynik głosowania za uchwałą nr 242 Senatu Politechniki Opolskiej  z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej był następujący:

za przyjęciem uchwały oddano: 16 głosów;

przeciwko przyjęciu uchwały oddano: 17 głosów;

głosów wstrzymujących: 1;

uprawnionych do głosowania 39 senatorów, obecnych podczas głosowania 34 senatorów.

Do przyjęcia uchwały wymagana była bezwzględna większość głosów. Uchwała nie została przyjęta.

Wynik głosowania za uchwałą nr 243 Senatu Politechniki Opolskiej  z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania podziału w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej był następujący:

za przyjęciem uchwały oddano: 13 głosów;

przeciwko przyjęciu uchwały oddano: 19 głosów;

głosów wstrzymujących: 2;

uprawnionych do głosowania 39 senatorów, obecnych podczas głosowania 34 senatorów.

Do przyjęcia uchwały wymagana była bezwzględna większość głosów. Uchwała nie została przyjęta.

Wynik głosowania za uchwałą nr 244 Senatu Politechniki Opolskiej  z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania powołania Dziekana Wydziału Informatyki w osobie
p. prof. J. Sadeckiego
był następujący:

za przyjęciem uchwały oddano: 14 głosów;

przeciwko przyjęciu uchwały oddano: 15 głosów;

głosów wstrzymujących: 5;

uprawnionych do głosowania 39 senatorów, obecnych podczas głosowania 34 senatorów.

Do przyjęcia uchwały nie była wymagana bezwzględna większość głosów. Uchwała nie została przyjęta.

Wynik głosowania za uchwałą nr 245 Senatu Politechniki Opolskiej  z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania powołania Dziekana Wydziału Fizjoterapii w osobie
p. prof. J. Szczegielniaka
był następujący:

za przyjęciem uchwały oddano: 14 głosów;

przeciwko przyjęciu uchwały oddano: 16 głosów;

głosów wstrzymujących: 4;

uprawnionych do głosowania 39 senatorów, obecnych podczas głosowania 34 senatorów.

Do przyjęcia uchwały nie była wymagana bezwzględna większość głosów. Uchwała nie została przyjęta.

Wszystkie głosowania przeprowadzono w sposób tajny z użyciem papierowych kart.

Odpowiedź na Oświadczenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.08.2018r.

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie media stały się forum, na którym rozgrywa się konflikt pomiędzy grupą pracowników Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, będącymi jednocześnie Członkami Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej, a JM Rektorem tejże Uczelni. Prof. Marek Tukiendorf wobec tej grupy osób podjął działania z naruszeniem prawa, co już zostało stwierdzone przez niezależne organy, a kolejne z nich są obecnie badane.

Jesteśmy świadomi, że fakt upublicznienia i przeniesienia konfliktu na łamy mediów, niesłuży w żadnej mierze społeczności akademickiej. Nie możemy jednak stać biernie bez podejmowania jakichkolwiek reakcji, kiedy nasze dobre imię, najcenniejsza wartość, na które pracowaliśmy przez wiele lat, jest niszczone, a orężem w tej walce wykorzystywanym przez drugą stronę są pomówienia, niedomówienia i półprawdy. Nie chcemy i nie możemy też dłużej milczeć, gdy obserwujemy, w jakim kierunku zmierza Politechnika Opolska pod kierownictwem Rektora prof. M. Tukiendorfa. Jednocześnie wyrażamy wielki żal i smutek, że zamiast rozwiązywać spory i prowadzić dyskusję w ramach powołanych do tego organów takich jak Senat Uczelni czy też Rada Wydziału, Rektor zmusił nas do tej formy i poziomu komunikacji. Pod adresem www.zzppo.pl znajdziecie Państwo odpowiedź Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej na Oświadczenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.08.2018r., w którym przedstawiamy jedynie fakty, pozostawiając Państwu do oceny, kto w tym sporze ma rację.

Tekst oświadczenia:

ZZPPO – Odpowiedź na Oświadczenie Rektora z 03.08.2018r.

 

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

List do Ministra w sprawie zarobków Rektora i pracowników PO

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

W związku z dochodzącymi do nas informacjami dotyczącymi polityki płacowej obecnego kierownictwa Politechniki Opolskiej, budzącymi wątpliwości natury prawnej i etycznej, przy braku jasnej i spójnej strategii działania Uczelni gwarantującej utrzymanie jej poziomu akademickiego, przedstawiamy stanowisko Naszego Związku Zawodowego w przedmiotowej sprawie, które skierowaliśmy na ręce Pana Ministra dr Jarosława Gowina.

List do Ministra

Liczymy na wsparcie z Państwa strony w wyjaśnieniu niniejszej kwestii. W razie jakichkolwiek uwag lub też pytań, uprzejmie proszę o kierowanie ich na nasz adres e-mail. Zapraszamy także na nasz profil https://www.facebook.com/zzppo 

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Zapytania o wyjazdy służbowe, wydatki Rektora i politykę wynagrodzeń Rektora PO

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

W związku z dochodzącymi do nas informacjami dotyczącymi polityki płacowej obecnego kierownictwa Politechniki Opolskiej, budzącymi wątpliwości natury prawnej i etycznej, przy braku jasnej i spójnej strategii działania Uczelni gwarantującej utrzymanie jej poziomu akademickiego, przedstawiamy stanowisko Naszego Związku Zawodowego w przedmiotowej sprawie, które skierowaliśmy na ręce Pana Ministra dr Jarosława Gowina.

List do Ministra

Liczymy na wsparcie z Państwa strony w wyjaśnieniu niniejszej kwestii. W razie jakichkolwiek uwag lub też pytań, uprzejmie proszę o kierowanie ich na nasz adres e-mail. Zapraszamy także na nasz profil https://www.facebook.com/zzppo 

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej w dniu 4 lipca 2018 r. wystosował do  J.M. Rektora Politechniki Opolskiej Prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorda następujące zapytania:

 • w sprawie organizacji Jego wyjazdów służbowych oraz Dyrektora Biura Rektora mgra Wojciecha Najdy
 • w sprawie zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • w sprawie wydatków związanych z kosztami reprezentacji oraz szeroko rozumianych działań PR, jakie są ponoszone na Politechnice Opolskiej
 • w sprawie polityki wynagrodzeń na Politechnice Opolskiej
 • w sprawie prawidłowości zawieranych czynności prawnych z Rektorem Politechniki Opolskiej

W dniu 18.07.2018r. otrzymaliśmy jako Związek odpowiedzi. Niestety Pan Rektor uzależnił odpowiedź na nasze pytania cyt.:  …”po wykazaniu powodów, dla których spełnienie żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego”… A w przypadku tak zwanych „kosztów reprezentacyjnych” ponoszonych na Politechnice na takie wydatki jak :

 • wydatki na spotkania w restauracjach oraz innych lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych (na spożywane tam posiłki i napoje),
 • wydatki na część szkolenia w postaci bankietu i innych atrakcji,
 • wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji i kontrahentów oraz koszty uczestnictwa gospodarzy (tj. przedstawicieli uczelni) w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, w tym np. koszty hoteli, przejazdów, przyjęć, posiłków, prezentów, biletów, itp.
 • wszelkie inne wydatki mające znamiona wydatków na reprezentację bez względu na sposób merytorycznego opisania dokumentu, w tym na przykład koszty sauny, masażu, odnowy biologicznej, minibarku, płatnej TV i innych dodatkowych usług hotelowych i tym podobnych

stwierdził cyt.: „ odmawiam udostępnienia informacji, ze względu na brak podstawy prawnej”… Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Rektora Politechniki Opolskiej:

odpowiedź na wniosek 0584

odpowiedź na wniosek 0585

odpowiedź na wniosek 0586

odpowiedź na wniosek 0587

odpowiedź na wniosek 0588

Należy zaznaczyć że na podstawie zapisów USTAWY z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.):

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Ponadto zgodnie z:

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”

 1. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

ponadto:

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

W związku z powyżej poczynionymi uwagami, całkowicie niezrozumiałe dla naszego Związku Zawodowego –  bo niezgodne z zapisami Ustawy jest przedstawione w piśmie Rektora uzależnienie udostępnienia informacji publicznej (żądanie wykazania powodów) od szczególnie istotnego interesu publicznego. Nie zmienia to jednak faktu, że jako Zakładowa Organizacja Związkowa kontrolująca przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, mamy nie tylko prawo ale i obowiązek sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Na tej podstawie skierowaliśmy do Rektora politechniki stosowne pisma, które przedstawiamy poniżej:

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0662_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0663_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0664_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0665_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0666_2018

Ponadto biorąc pod uwagę zgłaszane naszemu Związkowi problemy, które wymagają wyjaśnienia Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) zwrócił się do Rektora Politechniki Opolskiej w trybie WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ z kolejnymi ZAPYTANIAMI, które przedstawiamy poniżej.

ZAPYTANIE 1 opinii związków zawodowych

ZAPYTANIE 2 dodatek specjalny rektora

ZAPYTANIE 3 dodatkowe zatrudnienie Rektora

ZAPYTANIE 4 zmniejszenia Pensów nauczycieli

ZAPYTANIE 5 zmiany wynagrodzeń

W dalszym ciągu głęboko wierzymy jako Zakładowy Związek Zawodowy, że odpowiedź na wcześniej postawione oraz  kolejne ZAPYTANIA, będzie dla JM Rektora doskonałą okazją do podsumowania oraz zaprezentowania szerokiemu gronu społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej swoich osiągnięć, które niewątpliwie przekładają się na sukces całej Politechniki Opolskiej, a tym samym na każdego członka tej społeczności.

 

Zapytanie rektora o wyjazdy, wynagrodzenia

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

Widząc determinację JM Rektora w dociekaniu prawdy oraz  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom JM Rektora związanych z chęcią szybkiego zażegania problemu wizerunkowego, jaki obecnie powstał na Politechnice Opolskiej, działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. ZAPYTANIE  do Rektora Prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa w sprawie organizacji Jego wyjazdów służbowych oraz Dyrektora Biura Rektora mgra Wojciecha Najdy.

Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez Pana Rektora oraz najwyższe władze Politechniki Opolskiej wysiłki, nakierowane są wyłącznie na dynamiczny rozwój naszej uczelni oraz budowanie jej silnej pozycji w regionie, Polsce i na świecie. Z pewnością odpowiedzi na zawarte w ZAPYTANIU pytania, jedynie potwierdzą słuszność przedstawionej powyżej tezy. Zrozumiałym jest również fakt, że w obecnej sytuacji, przeprowadzanie przez JM Rektora autokotroli czy też autoaudytu może zostać źle odebrane przez społeczność naszej Uczelni oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Senatu Politechniki Opolskiej, pozwalamy sobie jako uprawniony do tego Związek Zawodowy na zadanie pytań, których treść zamieszczamy poniżej.

Niniejsze ZAPYTANIE dotyczy wyłącznie potwierdzenia zasadności kosztów ponoszonych w związku z wyjazdami służbowymi, merytorycznej potrzeby brania w nich udziału, czasu ich trwania, uzyskanych mierzalnych rezultatów oraz źródeł finansowania wyjazdów i kwot, jakie na ten cel zostały przeznaczone.

 

ZAPYTANIE WYJAZDY

 

W związku z wypowiedzią na Radzie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prof. dra hab. inż. Sławomira Szymańca cyt.: …„Proszę Państwa wypowiem się w tej sprawie, ale powiem tak jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo chodzi o pieniądze. Wydaje mi się że tutaj jest sprawa jednoznaczna, szkoła jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, oby nie była w gorszej i dlatego żeby nie była w gorszej Senat podjął taką uchwałę. Dziękuję bardzo (…)Tak i to jest wyjaśnienie wszystkiego. Kolejna rzecz jest taka, mianowicie tego też nie powinienem powiedzieć, więc ja tego nie powiedziałem. Pod koniec roku Związki zawodowe pożyczyły Rektorowi pieniądze. Czy mam to skomentować? No nie pożyczały by pieniędzy gdyby Rektor nie musiał na coś tych pieniędzy pożyczyć. Ja tego nie powiedziałem, oczywiście Rektor pieniądze oddaje, Rektor pieniądze oddaje wtedy kiedy przychodzi transza. Proszę zwrócić uwagę, Rektor pożyczył od Związków Zawodowych pie-nią-dze. Ja tego nie powiedziałem”…  działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. następujące ZAPYTANIA  do Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa:

ZAPYTANIE ZFSS

ZAPYTANIE REPREZENTACJA

 

W związku z działaniami oszczędnościowymi jakie w ostatnim czasie maja miejsce na Politechnice Opolskiej, w szczególności takimi, które bezpośrednio wpłynęły lub w niedługim czasie wpłyną na poziom wynagrodzenia pracowników (między innymi: nieprzedłużenie w 2016 roku podwyżek, zmniejszenie liczby godzin nadliczbowych, likwidacja wynagrodzenia za prowadzenie prac dyplomowych oraz niezaliczanie do pensum przedmiotów specjalistycznych prowadzonych przez opiekunów naukowych z doktorantami) działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. ZAPYTANIE  do prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa w zakresie prowadzonej przez Rektora polityki w obszarze kształtowania wynagrodzeń pracowniczych na Politechnice Opolskiej. Odpowiedź na postawione pytania w przedmiotowym ZAPYTANIU jest zapewne bardzo interesująca nie tylko dla Związków Zawodowych ale z całą pewnością także dla większości z Państwa, bowiem w obecnej sytuacji zasadne jest pytanie czy ogólnie obowiązujący, przynajmniej wśród grona nauczycieli akademickich i pracowników administracji, od kilku lat trend spadku wynagrodzeń realizowany w różnych formach, w takim samym stopniu dotyka władze uczelni, czy też jest wręcz przeciwnie. Wierzymy jako Zakładowy Związek Zawodowy, że Pan Rektor chcąc pokazać swoją bliskość i solidaryzowanie się z całą społecznością akademicką Politechniki Opolskiej, z przyjemnością pokaże, że sobie jako pierwszemu zawsze obniżał pensję i nie będzie w przypadku tej informacji zasłaniał się dobrem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę, jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszej INTERPELACJI złożonej na Senacie Politechniki Opolskiej.

ZAPYTANIE WYNAGRODZENIA

 

W związku z zapisami Statutu Politechniki Opolskiej § 23 ust. 5. Uprawnionym do podpisywania wszelkich umów, zmian do umów oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Uczelni z osobą pełniącą funkcję rektora Uczelni jest pierwszy zastępca rektora, z wyjątkiem spraw i czynności prawnych, w których Uczelnię wobec rektora reprezentują właściwe organy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa,   działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. następujące ZAPYTANIE  do Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa:

ZAPYTANIE PODPISY

 

Szczerze wierzymy jako Zakładowy Związek Zawodowy, że niniejsze ZAPYTANIA, są dla JM Rektora doskonałą okazją do podsumowania oraz zaprezentowania szerokiemu gronu społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej swoich osiągnięć, które niewątpliwie przekładają się na sukces całej Politechniki Opolskiej, a tym samym na każdego członka tej społeczności.