Archiwum kategorii: Uncategorized

Apel do J.M. Rektora Politechniki Opolskiej.

 Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Politechniki Opolskiej

Po komunikacie Biura Rektora przesłanym do Państwa 28 listopada br., po raz kolejny czuję się w obowiązku odnieść się do zawartych tam stwierdzeń, które istotnie rozmijają się z rzeczywistością. Zanim jednak przejdę do dyskusji na argumenty, chciałbym tą drogą wyrazić swój głęboki smutek i troskę, że JM Rektor, p. prof. Marek Tukiendorf, nie ma śmiałości stanąć twarzą w twarz ze mną, co już wielokrotnie proponowałem, tylko po raz kolejny ustami Dyrektora, p. mgra Wojciecha Najdy prowadzi polemikę z prezentowanymi przeze mnie argumentami. Forma komunikacji, jaka została zaproponowana przez JM Rektora jest dla mnie zaprzeczeniem zasad akademickości, niemniej w obecnej sytuacji, gdy Magnificencja unika bezpośredniej dyskusji, zastępując swoją osobę osobą p. mgra Wojciecha Najdy lub też opuszczając posiedzenie Senatu przed jego zakończeniem, a więc punktem pt. „Komunikaty, zapytania, odpowiedzi, wolne wnioski”, nie daje tym samym możliwości do podjęcia dyskusji bez udziału całej społeczności akademickiej, a nawet jeszcze szerzej, bo społeczności całego Opola.

Podnoszone przeze mnie kwestie wcześniej jako senatora Politechniki Opolskiej, a obecnie jako przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej, mogą być dla JM Rektora niewygodne czy też nawet krępujące, ale Uczelnia jest naszą wspólną własnością i nie można tolerować zachowań, w których ogranicza się ustawowe prawo do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych poszczególnych pracowników. Bez wątpienia do tej sfery należy zaliczyć poruszane przeze mnie publicznie tematy.

Przechodząc już do samej treści oświadczenia JM Rektora i zawartych w nim rzekomych „nieścisłości”, to bardzo proszę o odniesienie się do poniżej wskazanych treści, ale nie na zasadzie ogólników, które można różnie intepretować, ale w oparciu o konkretne fakty.

 1. Zarzucono mi, że manipuluję faktami. Proszę o wskazanie chociażby jednej cyfry zamieszczonej w tekście „BUDŻET HAŃBY – prowizorium na 2019 r.”, która byłaby nieprawdziwa lub choćby jedno stwierdzenie nieodzwierciedlające stanu faktycznego. Słowa JM Rektora odbieram jako oszczerstwa rzucane w tym zakresie pod moim adresem, co zmusza mnie do przesłania Państwu dokumentacji źródłowej pochodzącej z Kwestury Politechniki Opolskiej. Na podstawie tych dokumentów sporządziłem pismo do pracowników. Myślę, że każdy z Państwa z chęcią poczyta te dokumenty i po zestawieniu danych wyciągnie samodzielne wnioski, kto i kim manipuluje.
 2. W piśmie ZZPPO BUDŻET HAŃBY nikt nie pisał o podwyżkach dla pracowników z tej prostej przyczyny, że nic o nich w przekazanych nam dokumentach nie ma. Co więcej, z dokumentów wynika, że będzie obniżka wynagrodzeń lub też planowane już na tym etapie są zwolnienia pracowników. Proszę porównać prowizorium na 2018 r., Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk z tą samą tabelą na 2019 r.
 3. Jaki jest zatem prawdziwy powód nagłego i obowiązkowego spotkania Rektora z pracownikami? Dlaczego tak dużo JM Rektor mówi i pisze o podwyżkach? Czy poza zapisami ustawowymi o podwyżkach są już dokumenty wykonawcze i faktycznie od 1 stycznia 2019 r. portfele pracowników staną się grubsze od przypływu gotówki? Czy jest to już zapisane w prowizorium budżetowym na 2019 r.? A może jednak jest zupełnie inaczej? Może jednak dokumenty mówiły prawdę? A jeśli nie, to dlaczego JM Rektor nierzetelnie przygotował prowizorium na 2019 r.?
 4. Przeglądając dokumentację w zakresie wynagrodzeń zasadnym jest pytanie, gdzie podziały się pieniądze na nagrody Rektora dla Nauczycieli Akademickich i Pracowników niebędących Nauczycielami Akademickimi w 2017 roku, gdzie nie było żadnych nagród (tylko dyplom i uścisk dłoni Rektora) oraz w 2018 roku, gdzie z planowanych w budżecie 930 tys. zł na ten cel, zgodnie z naszą związkową wiedzą, wydano niecałe 140 tys. zł. Gdzie poszła pozostała część tych pieniędzy?
 5. Pytanie w tym zakresie jest jeszcze bardziej aktualne, kiedy dokona się przeglądu dokumentów, z których wynika, że Pan Prorektor, prof. T. Łagoda, mówiąc na posiedzeniu komisji ds. Nagród Rektora, że w 2017 roku nie przyznano żadnych nagród z tej puli, (przyjmijmy, że miał „niepełną” wiedzę w tym zakresie), bowiem już z dokumentów wynika (prowizorium po korekcie na 2017 r.), że jednak ktoś dostał nagrody w łącznej wysokości 70 tys. zł. W tych okolicznościach zasadnym jest pytanie, kto, za co i w jakiej wysokości otrzymał nagrodę lub nagrody. Dlaczego jest to tajemnica?
 6. Dalsza szczegółowa analiza dokumentacji przysłanej z Kwestury wskazuje natomiast, że tylko w samym Biurze Rektora w 2018 roku były podwyżki na kwotę 70 tys. zł. Znajduje to również odzwierciedlenie w prowizorium na 2019 r., które zgodnie z informacją udzieloną nam na posiedzeniu Senackiej komisji ds. Budżetu i finansów udzieloną przez Panią Kanclerz, z której wynika, że ten dokument był tworzony na podstawie 2018 r. Ile osób jest zatrudnionych w Biurze Rektora łatwo sprawdzić na stronie internetowej Politechniki Opolskiej. Kto zatem Panie Rektorze w 2018 r. otrzymał te podwyżki? Proszę również rozwiać pogłoski lub też potwierdzić, że p. Dyrektor, mgr. W. Najda nie zarabia 20 tys. zł czy nawet, jak twierdzą niektórzy, że powyżej 25 tys. zł miesięcznie, ale są to kwoty znacznie niższe. W tych okolicznościach zasadnym jest pytanie, kto w 2018 r. dostał te podwyżki, za jakie szczególne osiągnięcia i w jakiej wysokości.
 7. Panie Rektorze, pracując na Uczelni wyższej doskonale Pan wie, że pracownicy to osoby wykształcone, doskonale rozumiejące wiele rzeczy i dlatego każda z tych osób rozumie, że podwyżki od 1 stycznia 2019 r. nie wynikają z Pana dobrej czy złej woli, a są one ustawowe i będą prawdopodobnie dotyczyły tylko wyrównania do minimalnych wynagrodzeń przewidzianych w ustawie! Gdzie wobec tego jest tutaj JM Rektora zasługa? A co będzie w sytuacji, kiedy będą osoby, które wcale nie doświadczą jakiejkolwiek podwyżki lub też będzie ona niższa niż ostatnia podwyżka, która zanikła w 2016 r.?
 8. Co do planowanych podwyżek, boimy się by nie było to tak, jak właśnie w 2016 r. gdy zostaliśmy jako pracownicy poinformowani, że brak jest pieniędzy by utrzymać III transzę podwyżki (pomimo że wszystkie obiecane przez rząd transze przyszły na konto Politechniki – co zostało potwierdzone dokumentami, przesłanymi nam, jako ZZPPO przez MNiSW), a jednocześnie wybrana grupa pracowników z Panem Rektorem na czele, dostała ogromne podwyżki lub dodatki. Dla przykładu JM Rektor zabrał mi 500 złoty pensji zasadniczej, a sam przyjął w okolicznościach znanym wszystkim 13 tys. zł. dodatku specjalnego! Powszechnie wiadomo, że nie tylko mi w tym czasie zmniejszono pensję. Co więcej, od tego dodatku specjalnego (rocznie 156 tys. zł) pobiera Pan Rektor dodatkowy bonus w postaci ”13”, powiększonej o dodatkowe ponad 13 tys. zł (zatem łącznie jest to ponad 169 tys. zł.) z pieniędzy, dzięki którym nie trzeba by było zabierać 140 osobom miesięcznie po 100 zł. W naszej ocenie taka postawa osoby mającej być liderem, budzi uzasadnione wątpliwości.
 9. Co do wyjazdów finansowanych z pieniędzy przypisanych do Biura Rektora, to osobiście, jako senator zadawałem pytania jeszcze w kwietniu 2018 r., a następnie już wielokrotnie, jako przewodniczący ZZPPO, występowałem do JM Rektora z prośbą o wyjaśnienie i przedstawienie jak w tej grupie wydatków kształtują się koszty. Na ostatnim posiedzeniu Senatu, pomimo takiego wniosku złożonego ponad dwa miesiące temu przez Członków Senatu, Pan Rektor nie wprowadził go do porządku obrad. Jeżeli pieniądze na ten cel były wydatkowane właściwie, to dlaczego cała społeczność akademicka, a w szczególności Senat Politechniki Opolskiej nie może z tymi informacjami się zapoznać?
 10. Brak odpowiedzi właśnie na takie pytania Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za rażące naruszenie prawa przez Rektora Politechniki Opolskiej. Koszty wynikające z grzywien nałożonych na Uczelnię za już rozstrzygnięte sprawy, będą kosztowały nas wszystkich po uprawomocnieniu się wyroków ponad 20 tys. zł. Przy takim deficycie, jaki został zaplanowany, na pewno te pieniądze można byłoby wydatkować zdecydowanie rozsądniej.
 11. Co do dwumilionowej Rezerwy Rektora, o której w ogóle nie było mowy w BUDŻECIE HAŃBY, nic szczegółowego nie wiemy, dlatego na tym etapie nie będziemy się do tego odnosić. Tym niemniej przyjrzymy się temu bardzo dokładnie. Już w tej sprawie wystosowaliśmy jako ZZPPO, stosowne zapytanie do Pani Kwestor.
 12. W kwestii zarzucanych nieścisłości w BUDŻECIE HAŃBY, jakie sugeruje p. mgr W. Najda, to istotnie w wyjazdach z wydziałów, nie ma ujętych kosztów podróży ponoszonych bezpośrednio z grantów badawczych. Prawdą natomiast jest, że korzystałem z takich środków. Właśnie to stanowi różnicę pomiędzy JM Rektorem, p. mgr W. Najdą i mną oraz pomówionymi kolegami, że środki na moje podróże, które stanowiły istotny element publikacji osiągniętych wyników badań naukowych, pochodziły z grantów, które sami napisaliśmy, dostaliśmy, a następnie zrealizowaliśmy. Co więcej, do każdej delegacji doliczane były koszty ogólne w wysokości nawet 25%, które zasilały konto Politechniki Opolskiej, a więc pewnie i po części prywatną kieszeń JM Rektora. To pierwsza różnica. Druga jest taka, że dzięki naszym wyjazdom (które były obowiązkowe by rozliczyć projekt), powstało kilkadziesiąt publikacji cytowanych w najbardziej prestiżowych bazach takich jak WoS czy SCOPUS. Jest to widoczny i mierzalny efekt budujący pozycję naukową Politechniki Opolskiej. Czy to samo można powiedzieć w kontekście wyjazdów JM Rektora i p. mgra W. Najdy i to już nie w kontekście efektów naukowych, ale w kontekście jakichkolwiek mierzalnych efektów dla Politechniki Opolskiej?
 13. W zakresie komunikatu senackiej Komisji do spraw Budżetu i Finansów, to uchwała brzmi następująco, cyt.: „Z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości bieżącego funkcjonowania Politechniki Opolskiej KBiF rekomenduje przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2019 w zaproponowanym kształcie tj. z planowanym wynikiem finansowym w wysokości minus 2 087 806,82 zł. Jednocześnie KBiF wnosi o podjęcie przez Zarząd Uczelni działań zmierzających do racjonalizacji zarządzania jej finansami oraz sformułowania wniosków w tym zakresie do końca I kwartału 2019 i przedstawienie ich Senatowi Politechniki Opolskiej”. Jeśli nawet takie ciało jak KBiF, podczas obrad którego usłyszałem od jednego z członków, że zadawanie szczegółowych pytań o poszczególne pozycje jest „nieeleganckie”, a drugi członek stwierdził, że w związku z tym wnosi o zamknięcie dyskusji, przyjmuje uchwałę o takiej treści to jest to miażdżące dla prowizorium budżetowego przygotowanego przez Rektora na 2019 r. Na samym Posiedzeniu ostatniego Senatu nie zabierałem już głosu i to nie dla tego, że nie jest to BUDŻET HAŃBY, ale jedynie po to, by nie paraliżować pracy Uczelni, bowiem obawiałem się, że Rektor nie jest w stanie do końca roku przygotować nowego prowizorium budżetowego. Podobnie zdanie miało bardzo wielu Członków Senatu, z którymi rozmawiałem w tej sprawie.
 14. W tym miejscu także nie sposób nie wspomnieć, że w związku z powyżej przedstawionymi faktami, zgodnie z moją wiedzą, żadna organizacja związkowa działająca w Politechnice Opolskiej nie wyraziła zgody na zmniejszenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o 1 milion złotych, o co wnioskował JM Rektor. Skoro przyszły rok ma być taki dobry finansowo w szczególności dla pracowników i ich wynagrodzeń, to dlaczego JM Rektor chce zabrać pracownikom te pieniądze? Informuję także Państwa, że ZZPPO będzie się domagał również zwrotu 1 miliona od Rektora, o który został już w 2018 r. pomniejszony ZFŚS, a które to pieniądze mogłyby być przeznaczone na przykład na wypłatę świąteczną w postaci świadczeń socjalnych do pracowników. Łatwo policzyć, że to ponad tysiąc złoty na osobę. Panie Rektorze, nie trzeba nic obiecywać pracownikom, wystarczy nie zabierać tego, co się im ustawowo należy. Jeśli nie będzie natychmiastowego zwrotu tych pieniędzy – jeszcze w tym roku, zapewne wystąpimy, jako Związek Zawodowy na drogę postępowania sądowego w szczególności ze względu na opinię prawną Radcy Prawnego p. Krzysztofa Kamińskiego, który wprost stwierdza, że aby obniżyć odpis na ZFŚS niezbędna jest zmiana Regulaminu wynagradzania, a zmiany nie było (opinia w załączeniu).
 15. Co do przyszłorocznego budżetu, który zgodnie z zapewnieniami Rektora będzie najbogatszy w historii, to bardzo się cieszymy, obawiając się jedynie o to, kto i z czyich pieniędzy pokryje możliwą stratę, bo na zwiększone przychody wedle słów Pani Kanclerz, nie ma co liczyć (prowizorium na 2019 rok zakłada 1% spadek subwencji w stosunku do dotacji na 2018 r.). Do tego bardzo nas niepokoją kolejne wydatki i pomysły Pana Rektora, jak choćby tworzenie kolejnych kierunków specjalnych dla obcokrajowców w tym przede wszystkim Hindusów, na których studiuje 5 osób (Wydział Mechaniczny) czy 8 osób (Wydział Ekonomii i Zarządzania). Nie trzeba być specjalnie wybitnym ekonomistą, by stwierdzić że gdy weźmie się pod uwagę ilość godzin dydaktycznych na takim kierunku oraz to, że każda godzina jest liczona podwójnie (wykład w j. angielskim) oraz przyjmie się, że wykładają tam sami adiunkci, których pensum to 240 godzin, a minimalne wynagrodzenie to 3820 zł., to każdy z uczestników na samych tylko nauczycieli musiałby zapłacić za rok ponad 20 tys. Euro czesnego. Panie Rektorze, kto do tego dopłaca i z jakich środków?
 16. Niezrozumiałe są dla nas także takie wydatki jak ryczałt 500 km na miesiąc, jaki dostaje JM Rektor, p. prof. Marek Tukiendorf (dostaje w związku z tym do wypłaty dodatkowo ponad 400 zł miesięcznie) za korzystanie ze swojego samochodu prywatnego do celów służbowych polegających na jeździe po Opolu. Jak to jest możliwe, skoro Rektor ma do dyspozycji dwa służbowe samochody z kierowcą? Co więcej, p. dyr. mgr W. Najda też ma taki limit tylko w wysokości 300 km miesięcznie. Czy ktoś kiedyś widział by JM Rektor na spotkania służbowe w Opolu jeździł swoim samochodem? Obiecujemy, że tą sprawę także wyjaśnimy.
 17. I na koniec krótki komentarz w kontekście troski o motywację naszego działania. Oczywiście jest to nie tylko dbanie o Uczelnię i jej pracowników oraz niegodzenie się z tym, co obecnie się na niej dzieje. Walczymy też o dobre imię i to nie tylko swoje, ale także takich naszych mistrzów i nauczycieli, jak p. prof. Jerzy Skubis, który sporą część życia poświęcił budowaniu Politechniki Opolskiej. Wiemy, że po latach rządzenia nie wszyscy byłego Rektora kochają, ale z kim byśmy nie rozmawiali, nie mogą zrozumieć, jak obecny Rektor, p. prof. Marek Tukiendorf, który w zasadzie zawdzięcza całą karierę zawodową właśnie Rektorowi J. Skubisowi, który umożliwił mu karierę zawodową i naukową w ramach podziękowania, został przez Niego podany do komisji Dyscyplinarnej, bo w 2012 roku podpisał swojemu ówczesnemu prorektorowi delegację służbową.

Chcę także zapewnić Państwa, że JM Rektor i p. mgr W. Najda daleko mijają się z prawdą twierdząc, że zachowanie Przewodniczącego ZZPPO oraz pozostałych osób nieprzychylnych i otwarcie mówiących prawdę o poczynaniach Rektora oraz o tym, co się dzieje w Politechnice Opolskiej, jest wywołane toczącymi się sprawami, bowiem zarówno wobec mnie jak i moich kolegów nie toczą się żadne postępowania, w których bylibyśmy oskarżeni czy też pozwani. Insynuacje w tym zakresie zresztą po raz kolejny rzucane przez p. mgra W. Najdę i JM Rektora, prof. M. Tukiendorfa, są po prostu nieprawdziwe. Jeśli tak nie jest, to bardzo proszę Panie Rektorze o pokazanie choćby jednego dokumentu lub decyzji czy też wyroku, który by potwierdzał, że to ja mówię nieprawdę, a nie Pan Rektor i p. mgr W. Najda. Natomiast wobec Rektora i Politechniki Opolskiej zapadły już wyroki w tym również takie, które są prawomocne, tj.:

 1. 18 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzających rażące naruszenie prawa przez Rektora, p. prof. Marka Tukiendorfa (kolejnych kilkanaście czeka na rozpatrzenie),
 2. 3 opinie z Państwowej Inspekcji Pracy, o złamaniu przez Rektora, p. prof. Marka Tukiendorfa Kodeksu Pracy, Statutu Politechniki Opolskiej i Ustawy o Związkach Zawodowych,
 3. 3 postępowania w Sądzie pracy, gdzie zarzuca się Rektorowi złamanie Statutu Politechniki Opolskiej, Kodeksu Pracy i Ustawy o Związkach Zawodowych.
 4. Decyzja MNiSW stwierdzająca nieważność Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej nr 13/2018 w sprawie zwiększenia doktorantom liczby godzin do prowadzenia zajęć dydaktycznych z 30 na 90. To właśnie również za to, że stanąłem w obronie doktorantów i twierdziłem, że to zarządzenie jest bezprawne, zostałem dyscyplinarnie zwolniony z Uczelni,
 5. 2 postanowienia Sądu Okręgowego (w tym jedno prawomocne) zakazujące Rektorowi, Uczelni i p. prof. S. Szymańcowi mówienia i udzielania jakichkolwiek informacji o mojej osobie, audycie, czy też o projekcie, w którym niby miało dojść do jakichś nieprawidłowości. Postanowienia te wydał sąd w związku z uprawdopodobnieniem, że zostały naruszone nasze dobra osobiste. W tej sprawie trwają postępowania Sądowe przeciwko Rektorowi i Uczelni. Pierwsze rozprawy są planowane już na styczeń 2019 r. Nie zmienia to faktu że Rektor i Dyrektor Najda bez wątpienia nadal ustawicznie w tym zakresie łamią prawo!,
 6. W Sądzie Karnym w Opolu toczy się obecnie postępowanie o zniesławienie z art. 212KK, w którym Rektor, p. prof. Marek Tukiendorf oraz Audytor Wewnętrzny pracujący na naszej Uczelni mają status oskarżonych,
 7. W Prokuraturze Rejonowej w Opolu toczy się obecnie kilka postępowań oraz śledztwo w sprawach dotyczących Uczelni, Rektora p. prof. Marka Tukiendorfa oraz podejmowanych przez niego działań i decyzji, o których ze względu na dobro postępowania na tym etapie nie możemy mówić.

Do wszystkich opisanych powyżej procesów i postępowań mamy oczywiście stosowną dokumentację. W całej złożoności prowadzonych spraw, trudno przewidzieć zarówno czas jak i wynik, ale będziemy na bieżąco Państwa informować o ich przebiegu. Pragniemy tylko zwrócić uwagę na fakt, jak bardzo nie szanuje się na Uczelni prawa, bowiem pomimo sądowego zakazu JM Rektor i p. mgr W. Najda rozpowszechniają publicznie szkalujące nas informacje w zakresie, w jakim zostało to prawnie ograniczone przez Sąd. Oczywiście i w tej sprawie zostały podjęte stosowne kroki prawne. Tylko dlaczego jak wygramy, ma za to płacić Uczelnia, a nie Pan Rektor z własnej kieszeni. A odszkodowania mogą być niebagatelne.

Co do straszenia czy wręcz ewentualnego szantażowania (bo tak odbieram słowa p. mgra W. Najdy) mojej osoby procesem sądowym, to czekam na niego. Mam nadzieję, że przyjdziecie Państwo posłuchać moich zeznań oraz innych osób, które dziś wyłączne ze względu na dobro Uczelni i wizerunek Politechniki nie ujawniają znanych im szczegółów dotyczących wyjazdów Rektora i innych decyzji, które na rozprawie zapewne opowiemy.

Panie Rektorze po raz kolejny apeluję: proszę zaprzestać dalszego eskalowania konfliktu, niech Pan zaprzestanie mówić nieprawdę i pomawiać innych, bo czasy, gdy ludzie ślepo Panu wierzyli, jako Rektorowi i Profesorowi, minęły bezpowrotnie.

I nie pomoże tu strach, ani obietnice podwyżek za rok i dwa lata. Na nic się zdadzą kolejne zabiegi z zapraszaniem kolejnych ważnych osobistości na posiedzenia Senatu by Pana wychwalały i nie było czasu na dyskusję, bo musiał Pan wyjść do gości lub ma pilny wyjazd.

Również spotkanie świąteczne zaraz po najbliższym Senacie, nie odwróci niczyjej uwagi, a pytania prędzej czy później Panu zadamy.

Panie Rektorze ludzie mają już dość, nie interesuje ich Pana prywatna wendeta wobec naszej „zbuntowanej” grupy. Nie interesuje ich już często także kto w tym sporze ma rację. Chcą spokojnie pracować. Na tym etapie od wyjaśniania są sądy i prokuratury.

Natomiast my nie godzimy się na publiczne linczowanie naszych osób. Będziemy dementować każdą nieprawdziwą informację, jaką JM Rektor wypowie. Będziemy również sprawdzać wszystkie Pana słowa i obnażać sprawy, jakie skrzętnie Pan ukrywa przed pracownikami. Nie damy się zbyć pustymi obietnicami i medialnym show.  Niech Pan się zachowa jak na przywódcę przystało i zacznie reformy oraz oszczędności od siebie i swojego otoczenia, a nie od osób najmniej zarabiających, będących fundamentem tej uczelni.

Na początek niech pan pokaże ludziom, że potrafi Pan zacząć oszczędności od siebie i zrezygnuje z dodatku specjalnego.

Niech Pan wprowadzi pod obrady senatu wyjaśnienia związane z Pańskimi wyjazdami i związanymi z tym kosztami oraz z kulisami przyznania dodatku specjalnego dla Pana.

Niech Pan pokaże, jak wygląda polityka płacowa, gdzie były podwyżki przez te wszystkie lata, gdy innym zmniejszano pensję.

Z poważaniem

W imieniu ZZPPO przewodniczący

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Pełna treść oświadczenia

 

Informacje prasowe w zakresie rozstrzygnięć sądowych dotyczących nie udzielenia informacji publicznej przez Rektora Politechniki Opolskiej

Przedstawiamy wybrane linki do informacji prasowych

http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,24214477,30-skarg-na-rektora-politechniki-opolskiej.html

https://niezalezna.pl/247426-problemy-z-dostepem-do-informacji-publicznej

https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/rektor-uczelni-nie-udzielil-informacji-zwiazkowcom-zaplaci-grzywne,59215.html

 

Stanowisko ZZPPO w sprawie prawdopodobnie bezprawnego zwiększenia wymiaru zajęć dla doktorantów Politechniki Opolskiej

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy pismo nr DSW.WNP.6031.79.2018.6.MD z 21.09.2018 r. oraz Rozstrzygnięcie nadzorcze nr DWS.WNP.6031.79.2018.5.IP/MD z 17.09.2018 r. (które wpłynęło na Politechnikę Opolską 24.09.2018 r.) z MNiSW, potwierdzające w całej rozciągłości, iż w kwestii prawidłowości zwiększenia przez Rektora Politechniki Opolskiej wymiaru obowiązkowych godzin pracy (niepłatnych) doktorantom z 30 na 90 jest niezgodne z prawem.

W związku z powyższym oraz z kontekście potencjalnych konsekwencji organizacyjnych, prawnych i finansowych, jakie mogą wystąpić na całej Uczelni, uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami.

Sprawa jest dla mnie osobiście o tyle istotna, że od samego początku stałem na stanowisku, iż zarządzenie wydane przez JM Rektora w tej sprawie (nr 13/2018) naruszało obowiązujące przepisy. Dlatego też podjąłem daleko idące działania zmierzające do zbadania całości m.in. przez MNiSW, kierując tam stosowne pismo. W odpowiedzi uzyskałem informację, że moje stanowisko w tej sprawie jest jak najbardziej właściwe, a dodatkowo podkreślono, że było ono …” przejawem prawdziwej troski o jakość i prawidłowość stanowienia i stosowania prawa przez władze Uczelni”… W tej sytuacji jeszcze bardziej stają się zasadne pytania, które zawarłem w swoim oświadczeniu przedstawionym w dniu 25.04.2018 r. na posiedzeniu Senatu PO (w załączeniu – są tam też opisane skutki ekonomiczne).

Należy również podkreślić, że sprawa ta była jednym z dwóch oskarżeń wobec mojej osoby, które stały się podstawą rozwiązania ze mną umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Oczywiście nie bez znaczenia jest także pytanie, kto odpowiada za powstały nieporządek i kto poniesie konsekwencje?

Czy trzeba będzie wypłacić pieniądze za dodatkowe godziny doktorantów, które prawdopodobnie prowadzili niezgodnie z prawem bez należnej zapłaty i podstawy prawnej oraz czy konsekwencje znów poniesie cała Politechnika, czy może jednak osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy.

Zwracam także uwagę, że pomimo, iż w stosunku do Zarządzenia 13/2018 r. stwierdzono jego nieważność w dniu 17.09.2018 r. (zatem jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego), to doktoranci nadal mają zwiększoną liczbę godzin do odpracowania. Dlaczego Rektor doprowadza do takiej sytuacji?

Są to pytania, na które my, jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, będziemy szukać odpowiedzi, zachęcając również do tego, abyście i Państwo, jako pracownicy Politechniki Opolskiej zadawali te same pytania Zarządowi Uczelni.

 

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Senatu 25.04.2018 r. cz.I

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Senatu 25.04.2018 r. cz.II

Pismo z MNiSW 20.09.2018

MNiSW rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

Prof. dr hab. inż.

Paweł Frącz

 

 

Wątpliwości związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21-12-2016 r. w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

Wątpliwości związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21-12-2016 r. w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

 

Szanowni Państwo

 

Odpowiadając na Państwa wniosek, poniżej przedstawiamy fragmenty protokołu oraz wyciągi z nagrania posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej z 21.12.2016 r., bezpośrednio związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 dotyczącej dodatku specjalnego dla JM Rektora.

Przebieg posiedzenia Senatu

Na początku posiedzenia Senatu, po przywitaniu zebranych i słowie wprowadzającym, jego przewodniczący, p. prof. Marek Tukiendorf zadał pytanie zebranym Senatorom [cytat]:

„czy ktoś z obecnych zgłasza chęć wprowadzenia dodatkowych zmian do porządku obrad?”.

W odpowiedzi jeden z Senatorów poinformował, że [cytat]: „przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jan Schmidt zwrócił się z pismem o przyznanie dodatku specjalnego dla Rektora Politechniki Opolskiej, przysługującego każdemu z członków KRASPu; jednak potrzebna jest do tego uchwała senatu. Następnie przewodniczący KRASP’u występuje o taki dodatek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Następnie zapytał obecnych czy są za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, na co zebrani wyrazili zgodę, a JM Rektor zgłosił chęć wyłączenia jego osoby z głosowania.

Bezpośrednio przed głosowaniem uchwały nr 80/2016, już po opuszczeniu sali przez JM Rektora, przebieg obrad był następujący:

 • odczytano list przewodniczącego KRASP’u – p. prof. Jana Schmidta, jednocześnie Rektora Politechniki Warszawskiej.

Treść listu [cytat]:

„Do Senatu Politechniki Opolskiej

Na podstawie art. 151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do członków Senatu Politechniki Opolskiej o rozważenie możliwości wyrażenia zgodny na zwiększenie dodatku funkcyjnego jej Rektora, prof. Marka Tukiendorfa. Prof. Marek Tukiendorf z dniem 01.09.2016 r. objął stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej, jednej ze statutowo umocowanych komisji KRASP. Pełniona przez niego funkcja związana jest z wieloma dodatkowymi obowiązkami i wymagającymi istotnego zaangażowania na rzecz całego środowiska akademickiego. W związku z faktem, iż KRASP nie dysponuje funduszami na wynagrodzenie dla przewodniczących komisji stałych, zgoda senatu ich uczelni na zwiększenie dodatku może uzupełnić ich wynagrodzenie za dodatkowy trud i wysiłek. Przypomina jednocześnie, że ostateczna decyzja należy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezesa Rady Ministrów, dra Jarosława Gowina.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KRASP”.

– po przeczytaniu listu osoba referująca podkreśliła, że został on skierowany nie do Rektora, ale do Senatu Politechniki Opolskiej, jak również do senatów innych politechnik, których przedstawiciele należą do prezydium KRASPu.

– następie przeczytano Senatorom treść uchwały, którą zamieszczono poniżej.

Uchwała nr 80
Senatu Politechniki Opolskiej
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

Działając na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) w związku z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571), Senat Politechniki Opolskiej w Opolu uchwala, co następuje:

§1.1. Senat Politechniki Opolskiej zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Politechniki Opolskiej – prof. dr. hab. inż. Markowi Tukiendorfowi dodatku specjalnego w wysokości 100% przysługującego Rektorowi wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, finansowane będzie z dodatkowych środków pochodzących z innych źródeł niż określone w 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługiwać będzie na okres kadencji 2016 – 2020, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 • § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– po przeczytaniu treści uchwały, osoba referująca dodała, że [cytat]: „te środki będą pochodziły generalnie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no i decyzję w tej sprawie podejmuje minister”.

 

– inny z Senatorów dodał, że [cytat]: „według informacji, które posiadam, wszyscy przewodniczący stałych komisji i prezydium KRASP’u tego typu dodatki otrzymują. Źle by się czuł nasz Rektor, który naprawdę wspaniale reprezentuje i nasze potrzeby i interesy całego środowiska gdyby on jeden tego dodatku nie dostawał. Nie było jego intencją występowanie o ten dodatek, ale właściwie ze względów prestiżowych w końcu się ugiął. Myślę, że warto ten projekt poprzeć”.

 

W przypadku referowania tej uchwały Senatorom dwukrotnie podano nieprawdziwe informacje.

 

 1. Źródło finansowania
  Dodatek specjalny w wysokości 13 tys. zł miesięcznie dla JM Rektora mógł zostać przyznany w oparciu o art. 151 ust. 8 ustawy, który mówi: „Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych”. Do tego przepisu odwołuje się uchwała nr 80/2016.

  W art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie zapisano:

Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na:

1) zadania związane z:

 1. a) kształceniem studentów studiów stacjonarnych,
 2. b) kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
 3. c) kształceniem kadr naukowych,
 4. d) utrzymaniem uczelni, w tym na remonty;

a więc nie na wynagrodzenia.

 

Natomiast faktycznie przedmiotowy dodatek od samego początku finansowany jest z przychodów uzyskanych z najmu oraz z narzutu kosztów pośrednich realizowanych przez Politechnikę Opolską projektów (część przypadająca na jednostkę centralną). Informację o takiej treści 18 lipca 2018 r. przekazał JM Rektor Politechniki Opolskiej w odpowiedzi na złożony 4 lipca 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

 1. Osoba wnioskująca do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Senator referujący konieczność wprowadzenia uchwały nr 80/2016 w trybie nadzwyczajnym, na początku posiedzenia podał informację, że wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego składał będzie przewodniczący KRASP. Jednakże faktycznym wnioskującym u ministra był jeden z prorektorów (ta sama osoba referowała konieczność przyjęcia uchwały 80/2016), a list przewodniczącego KRASP miał dla ministra stanowić wyłącznie rekomendację. Wniosek do ministra został podpisany przez prorektora Politechniki Opolskiej 21 grudnia 2016 r., a więc w dniu posiedzenia Senatu.

 

Postawa JM Rektora w sprawie przyjęcia uchwały 80/2016

 

Na posiedzeniu Senatu 29 marca 2017 r., JM Rektor przedstawił do zatwierdzenia protokół z 21 grudnia 2016 r., będąc prawdopodobnie świadomym faktu, że podane przez osobę referującą konieczność przyjęcia uchwały 80/2016 na tymże posiedzeniu informacje, zawierają wskazane powyżej nieprawdziwe fakty. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo, aby fakt podania nieprawdy JM Rektorowi był nieznany. To JM Rektor odpowiada bowiem za przygotowanie projektu uchwał, a więc musiał być świadomy źródła finansowania swojego dodatku. Odpowiada również za treść protokołu z posiedzeń Senatu, co za każdym razem poświadcza własnoręcznym podpisem. Tak też było w przypadku protokołu z 21 grudnia 2016 r. Pomimo tego JM Rektor w dniu 29 marca 2017 r. poddał pod głosowanie Senatorów zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Był również obecny na posiedzeniu Senatu 21 grudnia 2016 r. w momencie, kiedy podano informację o tym, kto będzie bezpośrednio wnioskował do Ministra o przyznanie dodatku w wysokości 13 tys. zł. Również tym razem JM Rektor nie zareagował na podanie błędnej informacji.

 

 

Jak już Państwa informowaliśmy, 11 września 2018 r. do JM Rektora Politechniki Opolskiej zostały złożone wnioski o wprowadzenie na najbliższe posiedzenie Senatu dwóch punktów dotyczących feralnej uchwały 80/2016, a obejmujące:

 1. złożenie wyjaśnienia przez JM Rektora w sprawie sposobu przyjęcia uchwały nr 80 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r., dotyczącej dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej.
 2. poddanie pod głosowanie uchylenie uchwały nr 80 Senatu Politechniki Opolskiej z 21 grudnia 2016 r., w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej.

 

Oczekujemy, że JM Rektor bez zbędnej zwłoki wyjaśni wszelkie wątpliwości w tej sprawie i pozwoli ponownie przegłosować Senatorom pobierany przez siebie dodatek, jednak będących już w pełni świadomymi, skąd pochodzą środki.

 

Apel do JM Rektora Politechniki Opolskiej

Szanowny Panie Rektorze

W ostatnim czasie, a w szczególności w ostatnim tygodniu, Politechnika Opolska znalazła się w centrum uwagi mediów już nie tylko lokalnych ale ogólnopolskich. Takie czasopisma jak: Wprost, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, media internetowe jak: Onet, Polsat czy też Radio Zet, które poza informacją zamieszczoną na stronie internetowej, poinformowało również w swoich wiadomościach na antenie ogólnopolskiej, o złożonej sytuacji naszej Uczelni.

W tych okolicznościach, odkładanie w czasie nieuniknionej dyskusji o wysokości JM Rektora zarobków oraz możliwych nieprawidłowościach związanych z ich przyznaniem, jedynie sytuację Politechniki Opolskiej pogarsza. Wszak nie o taki rozgłos w Polsce nam wszystkim chodzi.

W czasie swojego urzędowania już nie raz pokazał Pan, że potrafi szybko działać. Szczególną uwagę na ten fakt w kontekście powołania nowego Wydziału Informatyki, zwrócił p. prof. J. Sadecki, a co miało miejsce podczas ostatniego, nadzwyczajnego posiedzenia Senatu.

Jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, apelujemy do JM Rektora o zwołanie w najszybszym możliwym terminie, nadzwyczajnego posiedzenia Senatu i wprowadzenia do porządku obrad wniosków złożonych przez Senatorów na ręce Pana Profesora, a dotyczących m.in.:

 • złożenia wyjaśnienia w sprawie możliwych nieprawidłowości, które miały wystąpić podczas głosowania przez Senatorów uchwały nr 80 w czasie posiedzenia 21 grudnia 2016 r.
 • przeprowadzenie głosowania o uchylenie uchwały nr 80 z 21 grudnia 2016 r.
 • przedstawienia informacji dotyczącej zasadności, poniesionych przez Politechnikę Opolską kosztów oraz mierzalnych efektów podróży służbowych, które JM Rektor oraz p. W. Najda odbyli zarówno wspólnie jak i osobno w latach 2012-2018